KOH (Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens professor Hendrickx)

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens professor Hendrickx (voortaan KOH)

Uitgangspunt

Uitgangspunt van de KOH is om te achterhalen wat een persoon/kind wel kan, in tegenstelling tot de meeste, gangbare benaderingen, die uit gaan van wat het kind niet kan.

Het credo van KOH ‘Een kind heeft altijd gelijk’ sluit aan bij hetgeen ik formuleerde onder LEAP Brainintegration namelijk: ‘de voorwaarden om een prestatie uit te voeren moeten aanwezig zijn, anders kan die prestatie niet gevraagd worden c.q. zal dit grote problemen opleveren’.

Een opmerking:
Een kind mag dan wel altijd gelijk hebben; dit betekent niet dat het alles zo maar mag doen. Onze maatschappij is gebaseerd op bepaalde normen en waarden (bijv. enige mate van solidariteit) waarbinnen het kind zich toch moet bewegen.

Voor een uitgebreide beschrijving van KOH verwijs ik naar www.vkoh.be .

Kritisch

Ik plaats KOH in mijn Aanpak zowel binnen Lichaamsgevoel als binnen Hersenintegratie.
Het aangrijpingspunt van deze begeleiding is het lichaam. Het lichaam geeft ons namelijk informatie over het functioneren van het neurologische systeem (lees Hersenintegratie). Door met het lichaam te werken, kunnen we het neurologisch systeem ontwikkelen.
Het is van belang om in een analyse een juist beeld te krijgen van de actuele situatie van het kind om vandaar uit een individueel en kritisch begeleidingstraject te starten.
Het sleutelbegrip is kritisch, omdat hetgeen we aanbieden zeer nauw moet aansluiten bij het kind.
Zouden wij iets aanbieden dat te laag is voor het niveau van het kind, dan zal dat niet motiverend zijn.
Zouden wij iets aanbieden dat te hoog is gegrepen voor het kind, dan ontstaat er een (pedagogische) kloof en het kind kan zich het aangebodene niet ‘eigen’ maken, het kan er geen gevoel bij krijgen. Er wordt dan slechts een geforceerd trucje geleerd en dat is geen goed fundament om op verder te bouwen. Het bouwwerk zal vroeg of laat instorten.

Hoe ziet deze kritische begeleiding eruit ?

We geven het lichaam haalbare uitdagingen in de vorm van:

  • aanrakingen waarop het lichaam regulerend zou moeten reageren
  • passieve bewegingen, waarbij spanningskernen en/of blokkades worden opgespoord en gereguleerd
  • actieve bewegingen, die uitgaande vanuit een stabiele lichaamsas subtiele controle vragen
  • uitdagende, doelgerichte oefenvormen

Bovenstaande onderdelen zijn sterk met elkaar verbonden en eigenlijk een logisch gevolg van elkaar: het lichaam wordt eerst voorbereid, de basisas wordt geïnstalleerd, waarna de bewegingen voor-achter, links-rechts en de rotatie in gebruik worden genomen.

Het plezierige aan deze begeleiding is dat het kind haalbare uitdagingen krijgt aangereikt, die steeds een beetje grensverleggend zijn. Succeservaringen dragen bij tot het zelfvertrouwen en het ‘zich goed voelen’.
Daarnaast zijn de oefenvormen ondanks de serieuze doelstelling gewoon heel leuk om te doen.

Doel

Het kind krijgt meer vrijheid op alle gebied, zowel op motorisch vlak als in zijn/haar denken en handelen. Het is in staat om te handelen met een bepaalde vrijheid in plaats van louter te reageren.
Met andere woorden: een prikkel leidt niet meer tot één antwoord, maar er zijn nu meerdere oplossingen mogelijk.

Het is belangrijk dat de leefwereld van het kind een stabiel fundament heeft van waaruit het gebruik kan maken van zijn/haar kwaliteiten en het kind keuzemogelijkheden heeft.
KOH helpt daarbij !